Сфери на дейност

Вещно право и регулаторна рамка, регламентираща строителството

Корпоративно и Търговско право

Решаване на правни спорове (вкл. процесуално представителство)

Енергийно право

Конкурентно право

Данъчно право