Линкове

www.government.bg – Министерски съвет/Българско правителство
www.mi.government.bg - Министерство на икономиката
www.minfin.bg – Министерство на финансите
www.mvr.bg – Министерство на вътрешните работи
www.mfa.government.bg – Министерство на външните работи
www.minedu.government.bg – Министерство на образованието
www.doe.bg/cgi-bin/i.pl – Министерство на енергетиката и енергийните ресурси
www.mjeli.government.bg – Министерство на правосъдието
www.mlsp.government.bg/bg/index.asp - Министерство на труда и социалната политика
www.md.government.bg - Ministry of Defense
www.mh.government.bg - Министерство на здравеопазването
www.mzgar.government.bg - Министерство на земеделието
www.mtc.government.bg - Ministry of Transport and Communications
www.mrrb.government.bg - Министерство на труда и социалната политика
www.culture.government.bg – Министерство на културата
www.moew.government.bg/index1.html - Ministry of Environment and Water Resources
www.youthsport.bg - Ministry of Youth and Sports

www.president.bg - Президент

www.parliament.bg - Парламент

www.constcourt.bg – Конституционен съд
www.sac.government.bg – Върховен административен съд
www.kazus2000.com/courts/main_wks.html - Върховен касационен съд
www.kazus2000.com/courts/sofso.html - Окръжен съд София
www.os-plovdiv.com – Окръжен съд Пловдив

www.bnb.bg - Българска народна банка

www.noi.bg - Националният осигурителен институт

www.juen.bg - Юридическа енциклопедия - законите на светло
www.hri.ca/welcome.cfm - Интернет библиотека за човешките права
www.ihf-hr.org – Международна хелзинска федерация на човешките права
www.state.gov – Външен отдел на федералния департамент на САЩ
www.priv.government.bg/cgi-bin/ap/09/loader.cgi?k=5 – Агенция за приватизация
www.balkanair.co.uk - Balkan air